Етични правила

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всички служители трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества и в поведението си следва да се ръководят от следните принципи:
Законност – спазване на законите и подзаконовите нормативни актове;
Лоялност – към интересите на институцията, към колегите и към семействата , в които работи;
Честност – във всичките си действия служителите да имат честно и отговорно поведение;
Безпристрастност – служителите да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия или неприязън;
Отговорност – служителите да се ръководят от отговорностите и важността на поетите функции, които изпълняват.        
ІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
ІІІ. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Първостепенна отговорност: да подпомагаме семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето (особено по отношение на здравословното му състояние) и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.
Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот.
ІV. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИЯТА

Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, да се отнасяме към колегите си по начин, който не накърнява личното им достойнство, да не причиняваме конфликти и не нарушаваме техните права и законни интереси.
Да се отнасяме към колегите си честно, почтено, уважавайки тяхното мнение и личен живот.
Да не изразяваме лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на „Ибу“ Център за игра и работа с деца или да даваме мнения по въпроси, извън нашата компетентност.
V. ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
Да работя в интерес на детето.
В работата си да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.
Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Настоящите Етични правила се основават на Конституцията на РБългария, ЗНП, ППЗНП, Етичния кодекс на работещите с деца.

Comments are closed.